Ankara Evden Eve Nakliyat - Kısmet Nakliyat Ankara

Kısmet Nakliyat - Sigortalı Taşımacılık

Kısmet
Nakliyat

KVKK Bilgilendirme

Kısmet Nakliyat Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Giriş
Kısmet Nakliyat, müşterilerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile belirlenen ilkeler ve şartlar doğrultusunda işlemektedir. Bu politika, Kısmet Nakliyat tarafından işlenen kişisel verilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, saklanması ve silinmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması
Kısmet Nakliyat, müşterilerinin kişisel verilerini, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplamaktadır:
Müşteri hizmetleri ve satış süreçlerinin yürütülmesi
Nakliyat hizmetinin sunulması
Müşteri memnuniyetinin ölçümü ve arttırılması
Müşterilere yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılması
Kısmet Nakliyat, kişisel verileri, müşterilerinden doğrudan veya dolaylı olarak toplamaktadır. Doğrudan toplanan kişisel veriler, müşterinin Kısmet Nakliyat ile iletişime geçtiğinde, Kısmet Nakliyat'ın internet sitesini ziyaret ettiğinde veya Kısmet Nakliyat tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı zaman toplanmaktadır. Dolaylı olarak toplanan kişisel veriler ise, müşterinin Kısmet Nakliyat ile yaptığı işlemler sonucunda, müşterinin kullandığı cihazlar ve yazılımlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kullanımı
Kısmet Nakliyat, kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kullanmaktadır. Kısmet Nakliyat, kişisel verileri, müşterilerinin açık rızası olmaksızın başka bir amaçla kullanamaz.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kısmet Nakliyat, kişisel verileri, aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
Nakliyat hizmetinin sunulması amacıyla, nakliye firması ve sigorta şirketine
Müşteri memnuniyetinin ölçümü ve arttırılması amacıyla, anket şirketlerine
Müşterilere yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla, pazarlama şirketlerine
Kısmet Nakliyat, kişisel verileri aktarırken, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen şartlara uymaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması
Kısmet Nakliyat, kişisel verileri, ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklamaktadır. Kişisel veriler, bu süreler sonunda silinmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, aşağıdaki haklara sahiptir:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Kişisel veri sahipleri, bu haklarını Kısmet Nakliyat'a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden iletebilirler.

Güvenlik Kısmet Nakliyat, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel veriler, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin, paylaşılmasının, değiştirilmesinin veya yok edilmesinin önlenmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.

Değişiklikler
Kısmet Nakliyat, bu politikayı ihtiyaç duyulması halinde güncelleyebilir. Güncel politika, Kısmet Nakliyat'ın internet sitesinde yayınlanacaktır.

Google
Kısmet Nakliyat

Müşteri Yorumları

Alptekin M.

Bireysel

Esra E.

Kurumsal

Ayşegül A.

Bireysel